Algemene voorwaarden Vakantiewoning De Vertoeverei

WEVERSTRAAT 4, 6013 RA te HUNSEL
(versie 27 januari 2021)

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot vakantiewoning De VertoeverEi, staande en gelegen aan Weverstraat 4, 6013 RA te Hunsel (Nederland). 

In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip “verhuurder” (hierna ook genoemd “wij” of “ons”) verstaan: De VertoeverEi (Rob Adams, Thea Adams en Silvan Adams). Onder “huurder” wordt verstaan: de persoon die met verhuurder een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Verhuurder wijst alle algemene voorwaarden waarnaar huurder verwijst of die door huurder worden gebruikt van de hand. 

Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

1 Reserveringen 

1 Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan 18 jaar zijn derhalve niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijden – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren. 

2 Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen een bevestiging van de reservering en een factuur. Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.

3 Wij verzoeken u de reservering en factuur op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons te melden. Indien u binnen 10 dagen na ontvangst van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Bij nalaten van deze melding kunt u geen beroep meer doen op uw reservering. 

4 Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van een vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is, zoals bedoeld in artikel 7:232, lid 2 BW.

2 Betaling

Voor de betaling van het gehuurde gelden de volgende voorwaarden:

1 Betalingen dienen te geschieden door middel van een bijschrijving op onze bankrekening. 

2 U dient van het factuurbedrag 100% van de huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen. 

3 Indien uw reservering ligt binnen twee weken voor de aankomstdatum, moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens hebben voldaan. 

4 Alle betalingen dienen te geschieden door overboeking naar IBAN: NL** INGB **** **** ** t.n.v. De VertoeverEi onder vermelding van het factuurnummer. 5 Door het voldoen van een (deel)betaling van of de gehele huursom bevestigt u de algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige betaling bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

3 Borgsom

1 Bij huurder kan een borgsom in rekening worden gebracht ter hoogte van € 250,00 (zegge tweehonderdvijftig euro), welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen lijden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en degenen die de huurder vergezellen. 

2 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris en/of overige kosten) binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening en nadat deze aan verhuurder is doorgegeven. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons door deze restitutie niet teniet gedaan. 

3 Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

4 Wijzigingen 

1 Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, vindt er nader overleg plaats. Wij zijn in beginsel niet verplicht te voldoen aan alle voorgestelde wijzigingen. Het is ter vrije keuze aan ons, of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. 

2 Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking, de verblijfperiode wijzigt naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld in artikel 5. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan: een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

5 Annulering 

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (bij voorkeur per e-mail via vragen@devertoeverei.nl) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

1 Deelbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd. 

2 Bij annulering tot 6 weken voor de dag van aankomst is 25% van de huursom verschuldigd. 

3 Bij annulering tot 1 week voor de dag van aankomst is 50% van de huursom verschuldigd. 

4 Bij annulering vanaf 1 week tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd. 

5 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd. 

6 In geval van annulering onzerzijds worden eventueel betaalde gelden gerestitueerd.

6 Ontvangst sleutel

1 De sleutel wordt bij aankomst in Weverstraat 4 aan u overhandigd. De sleutel van de vakantiewoning wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 50,00. 

2 Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we gedurende zes maanden voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Ophalen binnen de hierboven gestelde termijn van zes maanden is te alle tijden mogelijk en nasturen kan alleen op uw kosten.

7 Verblijf in de vakantiewoning 

Wij hanteren de volgende aankomst- en vertrektijden:

1 Kort weekend: vrijdag vanaf 15:30 t/m zondag 11:00;

2 Lang weekend: vrijdag vanaf 15:30 t/m maandag 11:00;

3 Midweek: maandag vanaf 15:30 t/m vrijdag 11:00; 

4 Volledige week: maandag vanaf 15:30 t/m maandag 11:00;

5 De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het vakantiehuis als goed huurder te gedragen; 

6 Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u om 11:00 uur het vakantiehuis te hebben verlaten. 

7 De vakantiewoning is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.

8 Buiten mag geen open vuur worden toegepast. 

9 Het meenemen van huisdieren is in overleg toegestaan.

10 De huursom is inclusief eindschoonmaak en huur bed- en linnengoed. 

11 GWL en hout voor de houtkachel is in de huurprijs inbegrepen. 

12 Verblijf van meer personen in het appartement en/of vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

13 Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed / glazen en bestek voor uw maaltijd buiten. 

14 De VertoeverEi is gelegen in een landelijke omgeving. Het kan gebeuren, dat in en rond Hunsel landbouw- en toeristische activiteiten plaatsvinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele geur- en/of geluidsoverlast. Wij hopen daarbij op uw begrip.

8 Overmacht

Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet tot stand kan komen, doordat uitvoering wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil om. Te denken valt aan oorlogsgevaar, blokkades, brand en andere storingen of gebeurtenissen.

9 Aansprakelijkheid / klachten / schade

1 De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan in en rondom de vakantiewoning, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. U heeft de gelegenheid om bij aankomst in de vakantiewoning de inventaris goed te inspecteren op gebreken en indien u schade of gebreken constateert, deze direct bij ons te melden. 

2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade aan uw persoonlijke eigendommen, van welke aard dan ook, die zijn ontstaan tijdens of ten gevolge van het verblijf in het appartement en/of de vakantiewoning. 

3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV. 

4 Wij proberen uw verblijf zo aangenaam als mogelijk te laten verlopen. Eventuele klachten nemen wij zo snel als mogelijk in behandeling en proberen tot een oplossing te komen.

10 Vertrek en eindschoonmaak

In de huurprijs van de vakantiewoning zijn de kosten van de eindschoonmaak inbegrepen. Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder. 

Mocht een huurder van de vakantiewoning afzien van een eindschoonmaak, dient huurder dit te melden bij de verhuurder. Dan zal deze niet in de prijs worden opgenomen. Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij vertrek: 

1 De ruimte (bezem)schoon en netjes achter te laten 

2 Alle servies schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst; 

3 De afwasmachine en koelkast schoon en leeg achter te laten; 

4 Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer; 

5 De kussens van het tuinmeubilair (graag) binnen te zetten in de zgn. “doorgang”; 

6 Eventuele breuk en/of schade te melden bij verhuurder.

11 Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit deze algemene overeenkomst waaronder de huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor de Rechtbank in Roermond