Privacyreglement De Vertoeverei

De vanaf 25 mei 2018 geldende Europese Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het gebruik van persoonsgegevens geregeld. De VertoeverEi vindt bescherming vindt persoonsgegevens erg belangrijk. In dit reglement wordt uitgelegd hoe wij met uw gegevens omgaan en wat het doel is van het gebruik daarvan. Daarnaast hebben wij vastgelegd voor de verwerking van welke gegevens wij expliciet om uw toestemming moeten vragen.

1 Gebruikte definities

In dit privacyreglement worden de volgende definities gebruikt:

 • Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de website van De VertoeverEi (www.devertoeverei.nl) registreert;
 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming); 
 • De VertoeverEi: de naam van de vakantiewoning en/of het appartement gelegen aan Weverstraat 4, 6013RA te Hunsel waarvoor de website www.devertoeverei.nl is opgezet. In dit reglement wordt met De VertoeverEi ook de eigenaar / eigenaren van De VertoeverEi bedoeld: Rob Adams, Thea Adams en Silvan Adams. Alleen deze eigenaren hebben toegang tot de data, zoals in dit reglement wordt omschreven;
 • Gast: is degene die met De VertoeverEi een overeenkomst heeft gesloten of daarmee bezig is, met het doel de vakantiewoning en/of appartement voor bepaalde tijd te huren;
 • Belangstellende: is diegene die op welke manier dan ook, via de website, telefonisch of anderszins via internet, in contact treedt met De VertoeverEi;
 • Website van De VertoeverEi: www.devertoeverei.nl

2 Toelichting op het reglement

Op grond van de privacywetgeving heeft De VertoeverEi de plicht om hun gasten en andere belangstellenden:

 • Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door De VertoeverEi worden verwerkt;
 • Te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

3 Persoonsgegevens die De VertoeverEi gebruikt en het doel van het gebruik

De VertoeverEi verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u gebruik gaat maken van, of als u zich informeert over De VertoeverEi, de website bezoekt of via het contactformulier contact met De VertoeverEi opneemt. Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en mogelijkerwijze ook uw IP-adres (cookies) worden verzameld / opgeslagen.

Deze gegevens stellen De VertoeverEi in staat om:

 • De overeenkomst die klanten met De VertoeverEi sluiten, financieel en administratief af te handelen;
 • De dienstverlening optimaal te kunnen leveren;
 • Gasten of belangstellenden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • Onze dienstverlening verder te ontwikkelen of te optimaliseren.

De VertoeverEi kan IP-adressen van (potentiële) gasten en of belangstellenden registreren (cookies) die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • Te registreren welke internetpagina (’s) van de website worden bezocht;
 • De functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • Bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) gasten zich interesseren;
 • Ervoor te zorgen dat gasten en of belangstellenden niet steeds dezelfde informatie ontvangen;
 • De informatieverstrekking te verbeteren.

4 Verstrekking persoonsgegevens aan derden?

De VertoeverEi verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten onze onderneming, tenzij:

 • Dit verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die De VertoeverEi met een gast of belangstellende heeft gesloten;
 • Een gast of belangstellende daarvoor toestemming heeft gegeven.

5 Plichten / beveiligde toegang/ geheimhouding / bewaartermijn

De VertoeverEi verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel

waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze

overeenkomstig de wet en dit reglement.

Persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door De VertoeverEi worden ingezien,

tenzij in dit reglement anders is bepaald. Alle persoonsgegevens worden door

De VertoeverEi beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Deze beveiliging bestaat uit:

 • Het hebben van een persoonlijk wachtwoord;
 • De VertoeverEi heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan De VertoeverEi verstrekte persoonsgegevens;
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Er wordt een termijn van vijf jaar na het laatste contact gehanteerd, waarna de gegevens vernietigd worden. Als de wet een andere bewaartermijn voorschrijft zal De VertoeverEi zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

6 De rechten van een gast of belangstellende

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden met welk doel;
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van de verstrekte gegevens te verzetten.

Als dit recht wordt ingeroepen, kan dit gemeld worden per e-mail: vragen@devertoeverei.nl. Als het verzoek wordt afgewezen wordt dit gemotiveerd. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat het betreffende dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen (denk aan te heffen toeristenbelasting). Verweerder ontvangt uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek een reactie van De VertoeverEi.

7 Klachten verwerking persoonsgegevens

Als er een klacht is over de wijze van verwerking van de persoonsgegevens kan er contact worden opgenomen met De VertoeverEi per e-mail: vragen@devertoeverei.nl. Getracht wordt in eerste instantie altijd tot een

gezamenlijke oplossing te komen.

De actuele contactgegevens van De VertoeverEi zijn te vinden op de website www.devertoeverei.nl.

Privacyreglement De VertoeverEi, versie 1.0, opgemaakt te Hunsel op 26 januari 2020.